Slide Diversity connects. LEARN MORE
Slide Diversity connects. LEARN MORE
Image

Projekt

Hvad handler LIAISON om?

LIAISON er et EU-støttet projekt, som ønsker at fremme interkulturel forståelse i lokalbefolkningen gennem gensidig læring. Desuden ønsker man at styrke samarbejdet på tværs af lokale foreninger, organisationer, nøglepersoner og lokale myndigheder med det formål at identificere og tackle årsagerne til racisme og xenofobi. Håbet er at skabe tolerance, gensidig respekt, samt ejerskab og tilhørsforhold til Europa.

Image

"Mangfoldighed er
noget smukt"


Image

Vores formål

LIAISON vil fremme bedre forståelse og dialog mellem lokale organisationer, foreninger, myndigheder, etniske minoriteter og lokal befolkningen (både indfødte og migranter) gennem en lokalsamfundsbaseret undersøgelse. Vores første mål er at lave en kortlægning af sameksisterende kulturer og kompetencer med det formål at undersøge eksisterende fordomme og stereotyper, som leder til intolerance, hadforbrydelser og hadfulde udtalelser. Denne inkluderende tilgang vil sikre en indsamling og deling af fleresidet og objektiv information og vil fremme gensidig læring og forståelse mellem kulturer. Vores ambition er at skabe synergier mellem forskellige segmenter af lokalbefolkningen.

Hvad vi gør

Image
Image
Image

LIAISON vil...

...fremme interkulturel forståelse blandt forskellige grupper (lokale, migranter, muslimske fællesskaber) ved at involvere dem i et fælles forsøg på at identificere og tackle årsagerne til social polarisering og intolerance

...styrke samarbejdet mellem lokale organisationer og foreninger omkring kompetenceudveksling, gensidig læring og tolerance på tværs af kulturer.

...styrke samarbejdet mellem organisationer, foreninger, lokale myndigheder og vigtige nøglepersoner og på den måde facilitere et samarbejde omkring en større grad af dialog og gensidig forståelse.

...aktivt involvere de førnævnte grupper i fælles initiativer, som har til formål at opskalere Mutual learning-metoden, samt skabe opmærksomhed omkring metodens potentiale til at forebygge had

Kampagne og events

Kampagnen omkring LIAISON fungerer som skæringspunkt for kulturel udveksling. Kampagnen sætter fokus på fordelene ved forskellighed og gør op med fordomme. Udtrykket "diversity connects" (forskellighed samler os) opsummerer hovedformålet med kampagnen: Ved at være anderledes er vi ens med med andre folk, som også er anderledes. I løbet af de næste måneder, vil LIAISON-partnerskabet organisere en række offentlige events for at dele projektets resultater. Tjek løbende denne side for at holde dig opdateret!


Image

Vores metode

LIAISON bygger på ideen om, at initiativer med fokus på forebyggelse af racisme og fremmedhad kun kan være succesfulde, hvis tilgangen er baseret på en deltagerorienteret videns-indsamling, -formidling og eventuelt -udbredelse blandt lokale befolkningsgrupper, herunder også unge mennesker.

For at efterleve ovenstående beskrivelse, vil LIAISON-projektet udvikle et Organisatorisk Empowerment Program (OEP), som er et innovativt træningsprogram baseret på kompetenceudveksling og gensidig læring mellem heterogene grupper. Forløbet vil have henblik på at styrke civilsamfundsorganisationer og migrantforeningers samarbejde omkring udvikling og afholdelse af workshops, der med fokus på kompetenceudveksling vil kunne fremme interkulturel forståelse og social sammenhængskraft i den lokale kontekst.

Image
Image

Aktioner og Aktiviteter

Se vores LIAISON VLOG!

Mød vores deltagere fra det lokale Kursus om Forandringsskabelse og Interkulturel forståelse og lær mere om:

  • Civilsamfundsorganisationerne og de etniske minoritetsforeninger, som deltog
  • Deres samarbejdsoplevelser
  • Deres projektideer
  • LIAISON-metodologiens merværdi

Gennem disse korte videoer, har organisationerne, foreningerne og kursets undervisere haft mulighed for at tale om kurset og deres erfaringer på deres lokale sprog (italiensk, tysk, dansk og græsk).

Hvem bedre end dem kan dele deres gode oplevelser fra de lokale kurser?

En interkulturel bykomité


Projektet har sammensat en interkulturel bykomité (ICC) i hver partnerby. Hver ICC er sammensat af mindst 6 medlemmer, som hver repræsenterer relevante civilsamfundsorganisationer, etniske minoritetsforeninger, lokale myndigheder og lokale nøglepersoner. Således sikres kombination af aktører, der kan understøtte LIAISONs aktiviteter under og efter projektets forløb.

Lær mere

Organizational Empowerment Project Report

 

Lær mere
Image

Sociale medier

#diversityconnects

Image

Besøg vores Facebookside og hold dig opdateret omkring vores LIAISON-events, -nyheder og -aktiviteter. @liaisondiversityconnects

Image

Liaison's Animated Tale

Image
LIAISON´s Animated Tale is a video-book made by CESIE´s video-animator and created together with the partners and their help with the storyboard. It tells a story based on the inputs collects from the participants during the workshops. It stands for mutual understanding for social cohesion and on the added-value that intercultural learning can bring for a cohesive society.
Image

Partnere

CESIE - ITALY

CESIE er en italiensk non-profit organisation, som blev etableret i 2001. CESIE arbejder for at fremme kulturel, social, uddannelsesmæssig og økonomisk udvikling på lokalt, nationalt, europæisk og internationalt plan. CESIE bidrager til vækst og udvikling gennem aktiv deltagelse fra borgere, civilsamfund og institutioner. Organisationen prioriterer altid diversitet højt. Inspireret af den italienske sociolog Danilo Dolci, har organisationens arbejde fokus på undersøgelser af sociale behov og udfordringer, samt på brugen af innovative læringstilgange. På den måde forbinder CESIE aktivt research med handling gennem brugen af formelle og ikke-formelle læringsmetoder.
Kontakt: Erica Caredda
E-Mail: erica.caredda@cesie.org

FOUR ELEMENTS

Four ELEMENTS er en NGO, som er officielt godkendt af både Udenrigsministeriet og Sundhedsministeriet. Det er en innovativ græsk organisation, som arbejder med emner som:
social inklusion, ligestilling mellem kønnene, job og lige muligheder, videnskabelig undersøgelser og udviklingen af ekspertise indenfor socialpolitik, uddannelse, kapacitetsopbygning og forskning.
Four ELEMENTS’ mission er at bidrage til bæredygtig udvikling og effektiv anvendelse af alle tilgængelige ressourcer i samfundet med henblik på at skabe bedre levevilkår.

LANDKREIS KASSEL - GERMANY

Landkreis Kassel er en af de fem distrikter i det nordlige Hessen og er både administrativ myndighed, så vel som politisk beslutningstager. Landkreis Kassel er ansvarlig for alle opgaver omkring håndteringen og integrationen af flygtninge i regionen og kører i den sammenhæng 45 opholdssteder. Landkreis Kassel er det eneste distrikt i Hessen, som organiserer bistand til flygtninge og som ikke overdrager opgaven til virksomheder. Derudover er Landkreis Kassel også udbyder af det officielle tyske integrationskursus for flygtninge (gennem centeret for voksenundervisning VHS region Kassel, som hører under Landreis Kassel).

COMPASS GMBH

COMPASS er en non-profit virksomhed, som med et interkulturelt fokus har til hensigt at fremme faglig og social integration og inklusion af migranter og flygtninge. COMPASS ønsker desuden at skabe positiv virkning ved den sociale inklusion af målgruppen i lokalsamfundet. Deres programmer yder støtte til personer, som lider under økonomiske, sociale og kulturelle udfordringer. Gennem udviklingen af et stærkt samarbejde med lokale interessenter og ved implementeringen af innovative tilgange i deres projekter, er virksomhedens formål at henlede samfundets opmærksomhed på udsatte gruppers behov og udfordringer. Derudover er det også COMPASS’ mål at samarbejde med politiske beslutningstagere for at finde forebyggende og permanenter løsninger.

FO-Aarhus

FO-Aarhus er en ikke-statslig, non-profit forening og selvejet med en folkevalgt bestyrelse fra private virksomheder, offentlig administration og den formelle og erhvervsfaglige uddannelsessektor. FO-Aarhus grundekspertise ligger i ikke-formel voksenuddannelse for den brede offentlighed og specialisering i programmer, der hjælper dårligt stillede grupper – fx indvandrere, arbejdsløse, personer med indlæringsvanskeligheder, ordblinde, personer med psykiske problemer – med at forbedre deres livskvalitet og integrere (eller reintegrere) i samfundet og arbejdsstyrken. Målet er at styrke deltagernes personlige, sociale og faglige kompetencer som et springbræt til genuddannelse, genintegration på arbejdsmarkedet eller videregående uddannelse.

Image

Kontakt